Eshop oficiálneho distribútora SHIMANO
Doprava zdarma už od 29,99 EUR
Eshop oficiálneho distribútora SHIMANO
Neprihlásený zákazník
Zabudol som heslo
Váš košík je prázdny :-(
V košíku máte tovar za 0,00 €
 • Neprihlásený zákazník
  Zabudol som heslo
 • Váš košík je prázdny :-(
  V košíku máte tovar za 0,00 €

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu – vrátenie tovaru

Kedy môžete od zmluvy odstúpiť

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní. Lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa prevzatia Tovaru, alebo jeho poslednej časti, Kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu.
 2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kedy od zmluvy odstúpiť nemôžete

 1. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

Postup pri odstúpení od zmluvy

 1. O uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy je Kupujúci povinný písomne informovať E-shop, ktorý Predávajúceho v tejto veci plne zastupuje, zaslaním oznámenia o odstúpení od Zmluvy poštou alebo e-mailom. Na tento účel môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy umiestnený na webovej adrese E-shopu, jeho použitie však nie je povinné. Formulár na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 dní si môžete stiahnuť tu.
 2. V oznámení je Kupujúci povinný uviesť svoje osobné a kontaktné údaje (pre presnú identifikáciu), zoznam Tovaru, číslo objednávky prípadne faktúry, dátum kúpy a číslo účtu pre vrátenie platby.
 1. Oznámenie je potrebné doručiť na adresu: PAUL LANGE OSLANY s.r.o., Mierová 854/37, 97247 OSLANY, Slovenská Republika, e-mail: info@bikepodium.com.
 2. Kupujúci je pri odstúpení od Zmluvy povinný vrátiť E-shopu dodaný Tovar, a to v kompletnom a nepoškodenom stave vrátane štítkov a visačiek tak, ako mu boli dodané, spolu s dokladmi a dokumentáciou dodanou spolu s Tovarom a dokladom o kúpe.
 3. Vrátenie sa uskutočňuje zaslaním Tovaru na adresu E-shopu (PAUL LANGE OSLANY s.r.o., Mierová 854/37, 97247 OSLANY, Slovenská Republika, telefón: +421 908 111 050, e-mail: info@bikepodium.com), alebo jeho odovzdaním na uvedenej adrese, a to aj v prípade, že na prevzatie Tovaru využil odberné miesto Predávajúceho
 4. V prípade, že Predávajúci odmietne prevziať vrátený tovar podľa predchádzajúceho odseku z akéhokoľvek dôvodu s ktorým kupujúci nesúhlasí, kupujúci má právo vrátiť tovar na adresu E-shopu. Tento postup ale nezaručuje automaticky akceptáciu odstúpenia od zmluvy.
 5. Kupujúci je povinný zaslať / odovzdať Tovar späť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Lehota začína plynúť dňom doručenia oznámenia a je dodržaná, ak Kupujúci odošle Tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Práva a povinnosti Kupujúceho

 1. Kupujúci má právo v rámci lehoty na odstúpenie od Zmluvy Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať Tovar používať a následne ho vrátiť E-shopu.
 2. Kupujúci nemá právo vrátiť Tovar E-shopu pokiaľ javí akékoľvek čo i len najmenšie známky používania.
 3. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru, vrátane poškodenia obalu nad uvedený rámec.
 4. Náklady na prepravu vráteného Tovaru späť pri odstúpení od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní znáša v plnej výške Kupujúci. Toto sa týka aj vrátenia tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Odporúča sa prepravovaný tovar poistiť, v opačnom prípade vzniknuté škody znáša Kupujúci v plnej výške.
 5. Pri právoplatnom odstúpení od Zmluvy je E-shop povinný prevziať vrátený Tovar a vrátiť všetky Kupujúcim uhradené platby týkajúce sa vráteného Tovaru, vrátane nákladov na doručenie z E-shopu ku Kupujúcemu (s výnimkou viacnákladov súvisiacich s výberom iného ako najlacnejšieho štandardného druhu doručenia z ponuky E-shopu) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy a ak vrátený Tovar obdrží E-shop späť v tejto 14 dňovej lehote. V prípade neskoršieho spätného doručenia Tovaru sa termín vrátenia uhradených platieb predlžuje  o príslušný čas.
 6. Obidve zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy v prípade zjavnej slovnej, číselnej, písomnej alebo akejkoľvek technickej chyby v cene Tovaru. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná cena ako bežná cena pre takýto typ alebo druh výrobku.