Eshop oficiálneho distribútora SHIMANO
Doprava zdarma už od 29,99 EUR
Eshop oficiálneho distribútora SHIMANO
Neprihlásený zákazník
Zabudol som heslo
Váš košík je prázdny :-(
V košíku máte tovar za 0,00 €
 • Neprihlásený zákazník
  Zabudol som heslo
 • Váš košík je prázdny :-(
  V košíku máte tovar za 0,00 €

Reklamačné konanie

Čo môžete reklamovať:

 1. Predávajúci zodpovedá za materiálové alebo výrobné vady vrátane poškodenia Tovaru pri preprave, takéto vady je Kupujúci povinný bezodkladne reklamovať v BIKEPODIUM (ďalej len E-shop), ktorý Predávajúceho v tejto veci plne zastupuje.
 2. Na Tovar zakúpený prostredníctvom E-shopu sa vzťahuje všeobecná záručná doba 24 mesiacov. V prípade, že E-shop poskytuje na jednotlivý Tovar dlhšiu záručnú dobu, táto bude uvedená pri jednotlivých Tovaroch na stránke E-shopu
 3. Záruka sa nevzťahuje na vonkajšie poškodenie po prevzatí, vady spôsobené užívaním v rozpore s účelom, ktorému Tovar slúži, vady alebo poškodenia spôsobené užívaním v rozpore s pokynmi výrobcu, s prihliadnutím na bežné opotrebenie bez relevantného vplyvu na funkčnosť Tovaru.

Postup uplatnenia reklamácie:

 1. Kupujúci je povinný kontaktovať E-shop e-mailom na info@bikepodium.com a zaslať fotografie Tovaru a vyplnený reklamačný formulár s popisom vady. Reklamačný formulár si môžete stiahnuť tu.
 2. V reklamačnom formulári je potrebné dôkladne vyplniť všetky známe údaje, hlavne:
  1. číslo faktúry alebo objednávky na základe ktorej bol Tovar dodaný
  2. presnú identifikáciu reklamovaného Tovaru (kód tovaru) a množstvo
  3. presný popis vady Tovaru
  4. priložiť záručný list (ak bol s Tovarom doručený)
 3. E-shop po dohode s Kupujúcim určí spôsob dopravy reklamovaného Tovaru do E-shopu na posúdenie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. Osobne na adrese E-shopu
  2. Poštou na adresu E-shopu
  3. Odovzdať na pobočke Zásielkovne po dohode s E-shopom
  4. Kuriérom, ktorého pošle E-shop na vami zadanú adresu
 4. Adresa pre doručenie Tovaru je: PAUL LANGE OSLANY s.r.o., Mierová 854/37, 97247 OSLANY, Slovenská Republika, telefón: +421 908 111 050, e-mail: info@bikepodium.com.
 5. Reklamovaný Tovar je potrebné starostlivo zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy a odovzdať prepravcovi podľa zvoleného typu prepravy. V prípade, že prepravu objednáva Kupujúci, je povinný Tovar na prepravu poistiť. Tovar zaslaný na dobierku E-shop nepreberá.
 6. Reklamovaný Tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva.

Práva Kupujúceho:

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. E-shop je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým E-shopu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
 3. E-shop môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak dôjde k výmene Tovaru za bezvadný, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 6. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
 7. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže E-shop vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, náklady na odborné posúdenie a iné náklady súvisiace s odborným posúdením znáša E-shop. E-Shop je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 8. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a E-shop ju zamietol, E-shop je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie za účelom preverenia stanoviska E-shopu. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie E-shopom určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša E-shop bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. V prípade, ak Kupujúci využije na odborné posúdenie inú ako E-shopom určenú osobu, náklady na odborné posúdenie a s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša E-shop len v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť E-shopu za reklamovanú vadu. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť E-shopu za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. E-shop je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Spôsob a termíny vybavenia reklamácie:

 1. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv uvedených v odseku Práva Kupujúceho bod 1 až 5 si Kupujúci uplatňuje, je E-shop povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Spôsoby vybavenia reklamácie sú:
  1. odovzdaním opraveného Tovaru
  2. výmenou Tovaru
  3. vrátením kúpnej ceny za Tovar
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru
  5. výzvou na prevzatie E-shopom určeného plnenia
  6. odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.
 2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie E-shop reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie E-shopom dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie E-shopom; najneskôr však od momentu, kedy E-shop znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 3. E-shop si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri Tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu. E-shop je povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho vopred.

Súvisiace právne predpisy:

 1. Všeobecné obchodné podmienky (VOP) E-shopu BIKEPODIUM, časť Reklamačné konanie
 2. Zákon č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 3. Zákon č. 250/2007 Z. z., Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 4. Zákon č. 102/2014 Z. z., Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov