Eshop oficiálneho distribútora SHIMANO
Doprava zdarma už od 29,99 EUR
Eshop oficiálneho distribútora SHIMANO
Neprihlásený zákazník
Zabudol som heslo
Váš košík je prázdny :-(
V košíku máte tovar za 0,00 €
 • Neprihlásený zákazník
  Zabudol som heslo
 • Váš košík je prázdny :-(
  V košíku máte tovar za 0,00 €

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu BIKEPODIU

I. Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúci je podnikateľ alebo obchodná spoločnosť zaoberajúca sa primárne predajom športového Tovaru a výrobkov - bicyklov a cyklistických doplnkov a potrieb. Predávajúci uskutočňuje predaj výrobkov a Tovaru aj prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu bikepodium.com / bikepodium.sk (ďalej len „E-shop“ alebo „BIKEPODIUM“).
 2. Kupujúcim je každá fyzická osoba (spotrebiteľ), ktorá prostredníctvom E-shopu kontaktuje Predávajúceho s úmyslom kúpy Tovaru, ktorý Predávajúci ponúka na E-shope (ďalej len „Kupujúci“).
 3. Tovarom sa rozumejú všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke E-shopu (ďalej len „Tovar“).
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych Zmlúv uzatvorených medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa Tovaru ponúkaného na BIKEPODIUM. Kúpou Tovaru prostredníctvom E-shopu dochádza medzi Predávajúcim a Kupujúcim k uzatvoreniu kúpnej Zmluvy (ďalej len „Zmluva“).
 5. Predávajúci a Kupujúci uskutočňujúci nákup Tovarov v E-shope sú povinní sa pri ich vzájomných zmluvných vzťahoch založených na kúpe Tovaru prostredníctvom E-shopu riadiť nasledovnými Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“). Kupujúci prejavuje svoj súhlas s týmito VOP ich potvrdením pred odoslaním objednávky Tovaru prostredníctvom E-shopu.
 6. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je fyzickou osobou (spotrebiteľom) výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

II. Uzatvorenie Zmluvy

 1. Kúpna Zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky Kupujúceho.
 2. Tovar zobrazený v internetovom obchode nie je právne záväznou ponukou, ale nezáväzný on-line katalóg, a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento Tovar.
 3. Kupujúci zasiela návrh na uzavretie kúpnej zmluvy Predávajúcemu  prostredníctvom vyplneného formulára (nákupného košíka) na E-shope.  Stlačením tlačidla „objednať s povinnosťou platby“ sa Kupujúci zaväzuje prevziať ním objednaný Tovar a za tento Tovar uhradiť dohodnutú kúpnu cenu, cenu za doručenie a platbu, ak je toto Kupujúcim objednané. Dohodnutá kúpna cena je cena, ktorá je uvedená pri jednotlivých Tovaroch na stránkach E-shopu. Cena za doručenie a platbu je cena, ktorá je uvedená pri jednotlivých možnostiach doručenia a platby za objednaný Tovar.
 4. Zmluva sa uzatvára medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktorého si Kupujúci pre uzavretie Zmluvy vyberie v procese objednávania. Návrh Zmluvy (objednávka) bude akceptovaná zaslaním potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu uvedenú v procese objednávania alebo odovzdaním Tovaru na prepravu podľa pokynov v objednávke.
 5. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:
  1. kontaktné údaje Kupujúceho - meno a priezvisko, bydlisko, telefón a e-mail
  2. kód, cena a množstvo Tovaru, ktoré jednoznačne určujú predmet objednávky (číselné označenie Tovarov podľa druhu, uvádzané v katalógu elektronického obchodu)
  3. vybraný spôsob platby,
  4. vybraný spôsob doručenia Tovaru, prípadne adresa pre dodanie Tovaru.
  5. výber predávajúceho, ktorý kupujúcemu dodá Tovar
 6. Odoslanú objednávku E-shop bezodkladne potvrdí e-mailom a zároveň oznámi Kupujúcemu dostupnosť a termín dodania Tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo Tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
 7. E-shop má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný Tovar. V takomto prípade Kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný Tovar, alebo iné riešenie, ak s tým Kupujúci súhlasí. E-shop má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s Kupujúcim (napr. chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, a pod.).
 8. Ak sú Kupujúcim objednávané služby, potom týmto Kupujúci vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli služby poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie od zmluvy. Kupujúci týmto vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

III. Pokyny na odstúpenie od Zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní. Lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa prevzatia Tovaru, alebo jeho poslednej časti, Kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. O uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy je Kupujúci povinný písomne informovať E-shop, ktorý Predávajúceho v tejto veci plne zastupuje, zaslaním oznámenia o odstúpení od Zmluvy poštou alebo emailom (PAUL LANGE OSLANY s.r.o., Mierová 854/37, 97247 OSLANY, Slovenská Republika, telefón: +421 908 111 050, e-mail: info@bikepodium.com). Na tento účel môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy umiestnený na webovej adrese E-shopu, jeho použitie však nie je povinné. V oznámení je Kupujúci povinný uviesť svoje osobné a kontaktné údaje (pre presnú identifikáciu), zoznam Tovaru, číslo objednávky prípadne faktúry, dátum kúpy a číslo účtu pre vrátenie platby. Formulár na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 dní si môžete stiahnuť tu.
 2. Kupujúci má právo v rámci lehoty na odstúpenie od Zmluvy Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať Tovar používať a následne ho vrátiť Predávajúcemu. Kupujúci nemá právo vrátiť Tovar Predávajúcemu pokiaľ javí akékoľvek čo i len najmenšie známky používania. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru, vrátane poškodenia obalu nad uvedený rámec.
 3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 4. Kupujúci je pri odstúpení od Zmluvy povinný vrátiť E-shopu dodaný Tovar, a to v kompletnom a nepoškodenom stave vrátane štítkov a visačiek tak, ako mu boli dodané, spolu s dokladmi a dokumentáciou dodanou spolu s Tovarom a dokladom o kúpe. Vrátenie sa uskutočňuje zaslaním Tovaru na adresu E-shopu (PAUL LANGE OSLANY s.r.o., Mierová 854/37, 97247 OSLANY, Slovenská Republika, telefón: +421 908 111 050, e-mail: info@bikepodium.com), alebo jeho odovzdaním na uvedenej adrese, a to aj v prípade, že na prevzatie Tovaru využil odberné miesto Predávajúceho.
 5. Kupujúci je povinný zaslať / odovzdať Tovar späť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Lehota začína plynúť dňom doručenia oznámenia a je dodržaná, ak Kupujúci odošle Tovar  späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 6. Náklady na prepravu vráteného Tovaru späť pri odstúpení od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní znáša v plnej výške Kupujúci. Toto sa týka aj vrátenia tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Odporúča sa prepravovaný tovar poistiť, v opačnom prípade vzniknuté škody znáša Kupujúci v plnej výške.
 7. Pri právoplatnom odstúpení od Zmluvy je E-shop povinný prevziať vrátený Tovar a vrátiť všetky Kupujúcim uhradené platby týkajúce sa vráteného Tovaru, vrátane nákladov na doručenie z E-shopu ku Kupujúcemu (s výnimkou viacnákladov súvisiacich s výberom iného ako najlacnejšieho štandardného druhu doručenia z ponuky E-shopu) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy a ak vrátený Tovar obdrží E-shop späť v tejto 14 dňovej lehote. V prípade neskoršieho spätného doručenia Tovaru sa termín vrátenia uhradených platieb predlžuje  o príslušný čas.
 8. Obidve zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy v prípade zjavnej slovnej, číselnej, písomnej alebo akejkoľvek technickej chyby v cene Tovaru. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná cena ako bežná cena pre takýto typ alebo druh výrobku.

 

IV. Platobné podmienky:

 1. Platbu je možné uskutočniť akoukoľvek platobnou metódou umožnenou prostredníctvom E-shopu pre danú objednávku. Niektoré možnosti platieb sú spoplatnené. Výška poplatku je v procese objednávania vždy uvedená pre vybratý spôsob platby a danú objednávku a Kupujúci má možnosť vybrať si z ponúknutých možností. E-shop si vyhradzuje právo ponúknuť pre požadovanú dodávku len určité spôsoby platby.
 2. Ceny v E-shope sú uvádzané v eurách a sú vrátane zákonom stanovenej výšky DPH. Ceny produktov sú každý deň automaticky upravované nástrojom PricingFox.
 3. Tovar ostáva majetkom Predávajúceho až do zaplatenia ceny v plnej výške.
 4. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

 

V. Dodacie podmienky

 1. Dodanie Tovaru podľa týchto VOP je možné len na území Slovenskej republiky. Pre dodanie Tovaru do iného štátu v rámci Európskej Únie platia osobitné dojednania, ktoré budú Kupujúcemu oznámené s potvrdením objednávky. Dodanie Tovaru mimo Európskej Únie nie je možné.
 2. Dodacia lehota na Tovar v ponuke E-shopu je vo väčšine prípadov nasledujúci pracovný deň od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je uvedená pre každý Tovar samostatne na stránke E-shopu pri jednotlivom Tovare.
 3. Tovar sa dodáva len v množstvách bežných pre domácnosť.
 4. Predávajúci zabezpečuje dopravu Tovaru v cenách a spôsobom, ktorý si Kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
  1. Osobným prevzatím na vybratom odbernom mieste Predávajúceho
  2. Prepravnou / Kuriérskou službou na adresu
  3. Prepravnou službou Zásielkovňa na výdajné miesta Z-POINT a Z-BOX
 5. Miesto odberu stanovuje Kupujúci vyplnením pravdivých údajov v objednávke Tovaru. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie Tovaru na určenú adresu alebo osobné vyzdvihnutie Tovaru Kupujúcim na adrese vybratého odberného miesta. Na vybratom odbernom mieste je Kupujúci povinný vyzdvihnúť tovar najneskôr do 4 pracovných dní od obdržania oznámenia o doručení Tovaru na odberné miesto. V opačnom prípade sa bude postupovať ako pri odstúpení od zmluvy bez udania dôvodu.
 6. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní Tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade zistenia porušenia alebo poškodenia zásielky je Kupujúci povinný na túto skutočnosť ihneď upozorniť prepravcu a spísať s ním škodový zápis.
 7. Spolu s Tovarom dodá Predávajúci Kupujúcemu tlačenú alebo elektronickú faktúru (daňový doklad), návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha Tovaru.
 8. Predávajúci zodpovedá za Tovar až po jeho prevzatie Kupujúcim.
 9. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného Tovaru Kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Predávajúci je povinný pre prepravu Tovar poistiť. Poškodenie Tovaru počas prepravy rieši E-shop po dohode s Kupujúcim dodaním nového Tovaru alebo vrátením platby za Tovar Kupujúcemu.

 

VI. Reklamačné konanie

 1. Na Tovar zakúpený prostredníctvom E-shopu sa vzťahuje všeobecná záručná doba 24 mesiacov. V prípade, že Predávajúci poskytuje na jednotlivý Tovar dlhšiu záručnú dobu, táto bude uvedená pri jednotlivých Tovaroch na stránke E-shopu
 2. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho Tovaru, Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a osobitnými predpismi.
 3. Predávajúci zodpovedá za materiálové alebo výrobné vady vrátane poškodenia Tovaru pri preprave, takéto vady je Kupujúci povinný bezodkladne reklamovať v E-shope, ktorý Predávajúceho v tejto veci plne zastupuje.
 4. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené užívaním v rozpore s účelom, ktorému tovar slúži, vady alebo poškodenia spôsobené užívaním v rozpore s pokynmi výrobcu, s prihliadnutím na bežné opotrebenie bez relevantného vplyvu na funkčnosť tovaru.
 5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. E-shop je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 6. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým E-shopu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
 7. E-shop môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 8. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 9. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 10. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv uvedených v bode 5 až 9 si Kupujúci uplatňuje, je E-shop povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie (odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 11. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie E-shop reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie E-shopom dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie E-shopom; najneskôr však od momentu, kedy E-shop znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 12. Pre uplatnenie reklamácie Tovaru je Kupujúci povinný kontaktovať E-shop e-mailom na info@bikepodium.com a zaslať fotografie tovaru a vyplnený reklamačný formulár s popisom chyby. Reklamačný formulár si môžete stiahnuť tu. E-shop po dohode s Kupujúcim určí spôsob dopravy reklamovaného tovaru na posúdenie do E-shopu.  Reklamačný formulár je umiestnený na webovej adrese E-shopu. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj záručný list (ak bol s tovarom doručený) a uviesť číslo objednávky prípadne faktúry, na základe ktorého bol Tovar nadobudnutý. Reklamovaný Tovar so všetkými náležitosťami je prioritne potrebné doručiť na adresu E-shopu (PAUL LANGE OSLANY s.r.o., Mierová 854/37, 97247 OSLANY, Slovenská Republika, telefón: +421 908 111 050, e-mail: info@bikepodium.com) poštou, alebo po dohode E-shop pošle kuriéra na vyzdvihnutie zásielky na adresu udanú Kupujúcim, alebo dohodne vyzdvihnutie na Z-POINTE Zásielkovne.
 13. Reklamovaný Tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva.
 14. E-shop si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri Tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu. E-shop je povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho vopred.
 15. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

 

VII. Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

VIII. Zasielanie obchodných a marketingových oznámení

 1. Registrovaný užívateľ E-shopu resp. Kupujúci v súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode v platnom znení, zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek súhlasí a žiada E-shop o zasielanie obchodných a marketingových informácií súvisiacich s Tovarom, službami alebo informáciami o E-shope na elektronickú adresu určenú Kupujúcim. Takýto súhlas je v platnosti až do jeho odvolania oznámením na emailovú adresu objednavky@bikepodium.sk

 

IX. Vylúčenie zodpovednosti za odkazy tretích strán

 1. Na E-shope sú použité odkazy na iné internetové stránky tretích strán. BIKEPODIUM výslovne vyhlasuje, že nemá žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených stránok. Z uvedeného dôvodu sa týmto výslovne dištancuje od akéhokoľvek obsahu na všetkých prepojených stránkach tretích strán a tieto obsahy nepreberá ako vlastné. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky zobrazené odkazy a na všetky obsahy stránok, na ktoré odkazy vedú.

 

X. Práva k fotografiám

 1. Majiteľom všetkých práv k fotografiám je PAUL LANGE OSLANY s.r.o.. Použitie fotografií bez predchádzajúceho výslovného súhlasu nie je dovolené.

 

XI. Ochrana osobných údajov

 1. Spracúvanie osobných údajov sa riadi ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 2. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke e-shopu BIKEPODIUM (bikepodium.com / bikepodium.sk) v časti Ochrana osobných údajov.

 

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa okrem týchto VOP riadia príslušnými právnymi predpismi Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito zmluvnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

XIII. Identifikačné údaje a orgán dozoru

 1. Prevádzkovateľ E-shopu BIKEPODIUM:
  PAUL LANGE OSLANY s.r.o.
  Mierová 854/37, 972 47 Oslany, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  IČO/CRN: 36306975
  DIČ/TAX ID: 2020079875
  IČDPH/VAT ID: SK2020079875
  Tel: +421 908 111 050, e-mail: info@bikepodium.com, www.bikepodium.com
   
 2. Orgán dozoru:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
  Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
  odbor výkonu dozoru
  tel. č. : 032/6400 109, e-mail: tn@soi.sk, www.soi.sk